Lounapuisto on Saloon rakentuva tulevaisuuden kiertotalouspuisto

Lounapuisto kiertotalouspuisto on Saloon rakentuva tulevaisuuden kiertotalouspuisto. Lounapuisto tarjoaa alueen ja alustan monenlaisille kiertotalouden toiminnoille. Lounapuistossa kehitetään monipuolisia ja innovatiivisia kiertotalousratkaisuja. Lounapuisto on osa Suomen kiertotalouspuistojen laajaa verkostoa.

Lounapuiston pinta-ala on noin 200 hehtaaria. Alueella toimii tällä hetkellä kymmenkunta yritystä, joissa työskentelee noin 100 työntekijää. Teollisten investointien arvo on noin 115 miljoonaa euroa.

Lounapuisto tarjoaa alustan ja verkoston monipuolisille kiertotalouden toiminnoille ja yhteistyölle. Lounapuistossa kehitetään innovatiivisia kiertotalousratkaisuja yhteistyössä yritysten, oppilaitosten, tutkimuslaitosten ja muiden toimijoiden kanssa.

Työn-
tekijöitä
n. 100

Yrityksiä
alueella
n. 10

Alueen
pinta-ala
n. 200 ha

Teolliset
investoinnit
115 milj. €

Visio 2035:
“Lounapuisto on kiertotalouden timantti”

Neitseellisten raaka-aineiden saatavuus on entistä rajallisempi, ja monien materiaalien hinnat ovat nousseet merkittävästi. Korvaavien materiaalien etsintä ja hyödyntäminen sekä käytössä olevien materiaalien tehokkaampi käyttö ja kierrättäminen sekä palveluiden tuottaminen ovat kiertotaloustoimintojen keskiössä.

Energiapositiivinen Lounapuisto keskittyy kiertotaloustoimintoihin, joissa alueen yritykset hyödyntävät seudun resursseja soveltaen ja kehittäen teknologiaa energian ja biomateriaalien tuotantoon. Sähkön ja kaukolämmön tuotannon sekä varastoinnin lisäksi keskeisiä kehittämiskohteita ovat biokaasu, kierrätyslannoitteet, aurinko- ja tuulivoima sekä Power to X -teknologiat ja vetytalous. Kiertotalousekosysteemi kattaa laajasti paikallisia, seudullisia, valtakunnallisia ja kansainvälisiä sidosryhmiä, ja Lounapuistoa kehitetään valtakunnallisesti merkittäväksi kiertotalouden palvelu- ja tutkimuskeskukseksi.

Lounapuisto kiertotalouspuisto 2021–2023 (EAKR)

Hanke on päättynyt, mutta Lounapuiston kehittäminen jatkuu.

Hankkeen lähtökohtana oli kehittää Salossa sijaitsevaa ja jo toiminnassa olevaa Ekovoimalaitosta sekä Korvenmäkeä ympäristöineen kiertotaloustoiminnalle keskeiseksi alueeksi ja liittää se osaksi Varsinais-Suomen muita kiertotalouspuistoja.

Hankkeessa koottiin yhteen alueeseen ja yleisesti tähän kasvualaan liittyvät kiertotalouden selvitykset ja teknistaloudelliset tarkastelut, arvioitiin tulevaisuuden markkinoita ja laadittiin tulevaisuusnäkymistä ns. ilmiökartta ja visio tulevaisuuteen. Visiotyöhön kutsuttiin avoimesti mukaan alueella jo toimivia yrityksiä.

Visiotyön jälkeen käynnistettiin systemaattinen yhteistyö niille yrityksille ja toimijoille joiden jäte- ja sivuvirtoja on mahdollisuus hyödyntää uusien ja olemassa olevien tuotteiden ja palveluiden resurssina. Hankkeen toiminta oli alusta asti avointa ja vuorovaikutteista.

Hankkeen toimenpiteet koottiin konkreettisiin työpaketteihin:

  • Yhteinen visio ja tahtotila
  • Lounapuiston kiertotalousekosysteemin rakentaminen, toiminnan aktivointi ja fasilitointi, korkeakoulu-yritys -kumppanuuden käynnistäminen
  • Viestintä

Hankkeen tuloksena alue – tässä vaiheessa työnimellä Lounapuisto – profiloitui yhdeksi eteläisen Suomen innovatiiviseksi kiertotalousympäristöksi, kiinnostavaksi sijoittautumiskohteeksi uusille cleantech- ja ympäristöalan yrityksille sekä testausympäristöksi laite- ja sovellustoimittajille.

Yrityssalo hallinnoi hanketta, jossa on osatoteuttajina Turku AMK, Turun yliopisto ja Lounavoima Oy. Hankkeen toteutusaika on 1.12.2021 – 31.8.2023. Hankkeen toiminta alkoi tammikuussa 2022. Hankkeeseen saatiin EAKR-rahoitusta.


Lounapuisto kiertotalouspuisto
Helsingintie 541, 24100 Salo